celková cena 0,00eshop 0 ks

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Čl. I - Obecná ustanovení

 1. Není-li dohodnuto mezi smluvními stranami jinak, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jako „Podmínky“) se řídí vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy,  smlouvy o dílo a přiměřeně také smluv o dodávkách služeb bez ohledu na jejich právní povahu, a to společností TIREX AUTOPLACHTY s.r.o., se sídlem Velkomoravská 4052/87a, 695 01 Hodonín, IČO 28331699, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 61820, jako prodávajícím či zhotovitelem (dále jen „Prodávající“) na jedné straně, a kupujícím či objednatelem na straně druhé (dále jen „Kupující“), který je dále definován níže, přičemž tyto Podmínky platí pouze pro všechny dodávky zboží, děl a služeb Prodávajícího  uskutečněné prostřednictvím E-shopu zřízeného na webu Prodávajícího  https://www.foto-naplatno.cz/ (dále také jako „E-shop“). Uvedená webová stránka je dále označována jako „web Prodávajícího“. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.  
 2. Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím ve smyslu výše uvedených ustanovení se řídí výhradně Podmínkami, ledaže se smluvní strany písemně dohodnou jinak. Takové jednotlivě uzavřené individuální dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím mají před těmito Podmínkami přednost. Tyto dohody mohou být uzavřeny pouze v písemné podobě.

Čl. II - Vymezení pojmů

 1. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 
 2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 3. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje také každá osoba zapsaná v obchodním rejstříku.
  účely Podmínek je podnikatelem tedy ten, kdo nakupuje od Prodávajícího v postavení dle předchozích vět, bez ohledu na to, zda takovou informaci v objednávce výslovně uvede či nikoli. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo (ať již jako fyzická nebo právnická osoba), nebo obchodní firmu, je srozuměn s tím, že se na něj vztahují ustanovení Podmínek pro podnikatele.
 4. NOZ  znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Termín „věc“ má v těchto podmínkách stejný význam jako „zboží“. Tam, kde se hovoří o „zboží“ míní se tím také dílo, např. obraz vytištěný na podklad z fotografie dodané kupujícím, a přiměřeně také jakékoli služby.
 6. Termín „Kupní cena“ označuje rovněž cenu za dílo a služby.

Čl. III - Údaje sdělené před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že:

 1. vyžaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží Kupujícím od Prodávajícího, není-li výslovně sjednáno jinak;
 2. ceny zboží jsou uvedeny v E-shopu, případně na webu Prodávajícího, jinak informaci o ceně sdělí Prodávající na vyžádání před uzavřením smlouvy. Ceny jsou uvedeny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného způsobu dodání a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 3. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení je cena dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky);
 4. V případě, že Kupujícím je Spotřebitel, má právo od smlouvy ve smyslu § 1820 odst. 1  NOZ odstoupit (není-li níže uvedeno jinak) bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:
  1. kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo, ode dne převzetí zboží,
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží,
  4. v ostatních případech ode dne uzavření smlouvy.
 5. Úkon odstoupení je povinen Kupující, pokud není výslovně sjednáno jinak, zaslat na e-mailovou adresu Prodávajícího tiskarna@tirex.cz nebo zaslat písemně na adresu Prodávajícího uvedenou v čl. I odst. 1 těchto Podmínek, případně může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na webu Prodávajícího (v tom případě Prodávající potvrdí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu jeho přijetí).
 6. Spotřebitel však není oprávněn odstoupit od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, tím se rozumí též zboží dodané na míru, na zakázku či dle specifického požadavku Kupujícího (např. se jedná o dodávku fotografií, fotografií na plátno, hrnek či jiný podklad, či jakékoli jiné jedinečné zboží či službu dodané dle konkrétního požadavku Kupujícího),
  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  7. v dalších případech stanovených § 1837 NOZ.
 7. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5 Spotřebitelem ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, i takové náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 8. Kupující má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 9. Ostatní ustanovení ve věci odstoupení, jak ve vztahu ke Spotřebiteli, tak ve vztahu k Podnikateli, jsou předmětem čl. XII těchto Podmínek.
 10. Smlouva uzavřená prostřednictvím E-shopu, potvrzení o uzavření takové smlouvy, nebo alespoň příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího po dobu alespoň 3 let. Prodávající vydá Spotřebiteli jedno vyhotovení smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu nebo potvrzení o jejím uzavření zasláním na e-mailovou adresu nebo tak, že mu umožní její stažení, pokud to není možné, může za potvrzení o jejím uzavření sloužit faktura. Prodávající již znovu v budoucnu není povinen smlouvu Spotřebiteli zpřístupnit, není-li výslovně dohodnuto jinak. V případě zavedení možnosti existence registrovaných uživatelů E-shopu mají tito k těmto údajům také přístup ve svém profilu;
 11. V případě, že má Spotřebitel stížnost, může tuto uplatnit na e - mailové adrese tiskarna@tirex.cz, případně se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 12. K principům politiky Prodávajícího patří dodržování zásad iniciativy Spojených národů zvané UN Global Compact Initiative. Prodávající apeluje na Kupujícího, aby tyto zásady také dodržoval.

Čl. IV - Uzavření smlouvy

 1. Objednávat zboží je možné pouze prostřednictvím E-shopu.
 2. Zboží vystavené v E-shopu je nabídkou Prodávajícího. V E-shopu může Kupující smlouvu uzavřít tak, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku a po zvolení způsobu dopravy a způsobu úhrady, či případně dalších tam uvedených kroků, objednávku potvrdí a tím ji odešle Prodávajícímu. Kupní smlouva je v tom případě uzavřena okamžikem odeslání objednávky Prodávajícímu.  Objednávku Prodávající potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem bez prodlení na Kupujícím zadanou e-mailovou adresu. Prodávající si však vyhrazuje objednávku nepotvrdit a informovat do 5 dnů od obdržení objednávky o nemožnosti jejího přijetí v případě vyčerpání zásob nebo z důvodu ztráty možnosti plnit, v tom případě smlouva uzavřena není. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění Podmínek. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. V případě, že si Kupující objedná v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne zboží v celkové hodnotě přesahující 50.000,- Kč vč. DPH, je oprávněn Prodávající vyžadovat přihlášení do zákaznického profilu nebo obdobnou podmínku k zabezpečení úhrady ceny zboží. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z pokynů pro postup nákupu v E-shopu.

Čl. V - Ceny

 1. Všechny ceny jsou smluvní. V E-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.  
 2. Kupující obdrží plnění za cenu platnou v době odeslání objednávky, pokud není ujednáno výslovně jinak. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Kupní smlouvu není platně uzavřena, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o čemž bude Kupující bezu odkladu informován.
 3. K ceně je připočteno DPH v zákonné výši. Náklady na dodání zboží nebo služby Kupujícímu hradí Kupující.
 4. Pro jakoukoliv srážku z ceny ze strany Kupujícího či jakýkoli zápočet pohledávky Kupujícím vůči pohledávce Prodávajícího na zaplacení kupní ceny musí být uzavřena písemná smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím. Jednostranný zápočet Kupujícího se vylučuje.

Čl. VI - Platební podmínky

 1. Pokud není výslovně smluveno jinak, je celá kupní cena splatná předem. Kupní cena je uhrazena až v okamžiku, kdy je celá účtovaná částka včetně daně z přidané hodnoty a nákladů na dodání, pokud nejsou účtovány následně, připsána na účet Prodávajícího uvedený v příslušné faktuře, či potvrzujícím e-mailu nebo přímo v E-shopu. Náklady na provedení platby jdou vždy v plné výši k tíži Kupujícího. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.
 2. Platbu je možné provést způsoby uvedenými v E-shopu;
 3. Pokud je Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je Prodávající oprávněn Kupujícímu účtovat úrok z prodlení v zákonné výši. Vedle toho je Prodávající oprávněn Kupujícímu účtovat kompenzaci za ztráty způsobené Prodávajícímu změnou kurzu české koruny vůči Euro či jiné měně.
 4. Pokud by vyšly najevo okolnosti, které by zpochybnily solventnost Kupujícího, zvláště pokud Kupující neuhradil úplnou kupní cenu nebo náklady na dodání zboží v termínu dle smlouvy nebo pozastavil platbu nebo třetí osoba neprovedla ve smluveném termínu platbu za Kupujícího (např. banka neuhradí záruku či akreditiv), na Kupujícího je podán insolvenční návrh, nebo je proti němu vedeno řízení o výkonu rozhodnutí či exekuční řízení, je Prodávající oprávněn učinit splatnými jakékoli pohledávky za Kupujícím, pozastavit dodávku zboží do úhrady všech takových pohledávek a/nebo odstoupit od smlouvy.
 5. V případě exportu mimo ČR jdou náklady spojené s provedením platby včetně těch, které vzniknou mimo území České republiky, na účet Kupujícího.
 6. Pro případ, že by Prodávající dodal zboží a vyšly najevo okolnosti, které by zpochybnily solventnost Kupujícího ve smyslu odstavce 4 výše, je Prodávající, vedle výkonu oprávnění plynoucího z výhrady vlastnického práva podle článku VII a XII odst. 6 a práv dle odstavce 4, oprávněn Kupujícímu (zejména Podnikateli, nikoli však pouze) zakázat další prodej a jakékoli nakládání s dodaným zboží a požadovat i bez odstoupení jeho navrácení, a Kupující se výslovně zavazuje i bez takového zákazu nebo výzvy zboží dále neprodávat, nezpracovávat, a na základě výzvy Prodávajícího je bez odkladu vrátit. Podnikatel pro tento případ tímto dává výslovný souhlas s tím, že Prodávající je oprávněn vstoupit do podniku či provozovny Podnikatele a dodané zboží si vyzvednout. Vyzvednutí zboží z podniku Podnikatele neznamená odstoupení od Smlouvy, ledaže Prodávající takové odstoupení výslovně učinil.
 7. Pokud má Prodávající dle Smlouvy dodat zboží dle specifických požadavků Kupujícího a Kupující zruší objednávku, domáhá se zrušení či odstoupení od Smlouvy, nebo od ní odstoupí nikoli z důvodu porušení smlouvy Prodávajícím, má Prodávající právo na kompenzaci nákladů již vynaložených na výrobu, přípravu či nákup daného zboží. Pokud Kupující uhradil kupní cenu či zálohu na kupní cenu za takové zboží, má Prodávající právo na uspokojení takových nákladů z takto uhrazené kupní ceny či zálohy, a to maximálně do výše takové platby, a právo na odpovídající započtení, více jen v případě, že Prodávající doloží, že takové náklady takovou platbu překročily.  

Čl. VII - Přechod nebezpečí škody na zboží, nabytí vlastnického práva

 1. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci ve smyslu čl. VIII odst. 4. Stejný následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.
 2. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu prokazatelně způsobil porušením své povinnosti.
 3. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího. Vlastnické právo ke zboží tedy nabývá Kupující až jeho úplným zaplacením.

Čl. VIII - Dodání zboží, Dodací lhůta, doprava

 1. Pokud z potvrzení objednávky nevyplývá něco jiného, veškeré zboží je dodáváno „ze závodu“ v sídle Prodávajícího na adrese Velkomoravská 87a, Hodonín, PSČ 695 01. Pokud není ujednáno výslovně jinak v E-shopu, je zboží dodáváno osobním převzetím Kupujícím v sídle Prodávajícího.
 2. Pokud je tak mezi stranami dohodnuto, Prodávající zajistí dodávku zboží Kupujícímu prostřednictvím přepravce na účet Kupujícího. O způsobu dopravy a přepravci rozhoduje Prodávající. Náklady na dodání zboží hradí Kupující. Tyto náklady se liší podle zvoleného způsobu dodání a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, Prodávající však prohlašuje, že vždy, pokud konkrétní dodávka nevyžaduje jinak, bude volit standardní způsob s obvyklou cenou. Kupující bere na vědomí, že tyto náklady není možno vždy stanovit předem nebo je účtovat současně s cenou.  Kupující souhlasí s tím, že mohou v tom případě být účtovány i dodatečně.
 3. Není-li dohodnuto mezi smluvními stranami jinak, Prodávající opatří zboží jen základním PE obalem a označením, případně obalem dle zvyklostí odpovídajících druhu zboží. Pokud Prodávající poskytuje k odběru zboží Kupujícímu palety, je oprávněn Kupujícímu účtovat jejich cenu, a to i dodatečně, případně požadovat jejich vrácení.
 4. Pro dodání zboží je závazná lhůta dle potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího. Dodací lhůta počíná běžet okamžikem potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího, avšak nikoli dříve, než jsou vyjasněny všechny podrobnosti realizace dodávky a než Kupující splní veškeré podmínky, které jsou nutné ke splnění dodávky (např. bližší specifikace zboží, specifické požadavky na zboží, balení či dodání, zaplacení zboží, apod.). Prodávající splní svoji povinnost dodat zboží a předá zboží Kupujícímu okamžikem, kdy je zboží k dispozici Kupujícímu v sídle Prodávajícího a tuto skutečnost Prodávající Kupujícímu včas oznámí, a v případě, že Prodávající zajišťuje dopravu dle odstavce 2 tohoto článku, pak vůči Podnikateli okamžikem předání zboží prvnímu dopravci a umožnění Podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, a vůči Spotřebiteli předáním zboží přepravcem Spotřebiteli na adrese uvedené Spotřebitelem v objednávce.
 5. Dodá-li Prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítne a vrátí.
 6. Dílčí dodávky jsou možné, pokud není z povahy smlouvy zřejmé, že na dílčích dodávkách nemá jedna ze smluvních stran zájem.
 7. Dostane-li se Kupující do prodlení s převzetím zboží, odmítne bez relevantního důvodu (např. vada na straně Prodávajícího) převzetí zboží, nebo poruší-li jiné povinnosti poskytnout Prodávajícímu součinnost s dodáním zboží, je povinen uhradit Prodávajícímu vzniklé škody a vícenáklady, zejména náklady na skladování zboží. Další nároky Prodávajícího tím zůstávají nedotčeny. Kupující je pro účely tohoto ustanovení v prodlení s převzetím zboží, jestliže si je fyzicky nepřevezme ani do 3 pracovních dnů ode dne, kdy je zboží v sídle Prodávajícího dle oznámení Prodávajícího k dispozici.  Tímto ustanovením není nijak dotčen odst. 4 tohoto článku a čl. VII odst. 1 těchto Podmínek.
 8. V případě osobního odběru zboží v sídle Prodávajícího není Prodávající povinen zajistit naložení zboží na vozidlo Kupujícího, pokud není výslovně ujednáno jinak. Ve smyslu odst. 4 tohoto článku za bezpečnou nakládku v souladu s příslušnými předpisy včetně zajištění všech prostředků a pomůcek k naložení odpovídá Kupující.

Čl. IX - Vyšší moc

 1. Válka, přírodní katastrofy, havárie všeho druhu, dopravní poruchy, stávky, výluky, nedostatek surovin, přepravní kapacity, energie a pracovních sil, které omezují nebo znemožňují výrobu nebo zaslání zboží se považují za vyšší moc. V případě zásahu vyšší moci Prodávající nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží nebo za nedodání zboží či služby. Pokud se dodávka zboží v důsledku zásahu vyšší moci zpozdí o více než čtyři týdny, jsou obě strany oprávněny od smlouvy odstoupit. V případě takového zásahu vyšší moci a/nebo takového odstoupení, ať již z kterékoli strany, nemá Kupující vůči Prodávajícímu žádné nároky na náhradu škody nebo jiné újmy.

Čl. X - Odpovědnost za vady

 1. Prodávající dodává zboží kategorizované dle kvality na zboží 1. jakosti (nové zboží, prvotřídní kvalita až střední jakost, dílo vytvořené na objednávku) a zboží použité nebo zboží s vadami označené jako zboží 2. jakosti. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží 1. jakosti při převzetí nemá vady ve smyslu dalších odstavců tohoto článku.
 2. Prodávající odpovídá Podnikateli, že v době, kdy Podnikatel zboží 1. jakosti převzal,
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal (např. v technické dokumentaci přiložené ke zboží nebo v e-shopu);
  2. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti (tím není dotčen čl. VIII odst. 5);
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 3. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel zboží 1. jakosti převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy Prodávajícím prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží  tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti (tím není dotčen čl. VIII odst. 5) a
  5. zboží  vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 4. Kupující má právo na uplatnění vad pouze u zboží 1. jakosti, to se však netýká:
  1. opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;
  2. v případě nastřižení nebo jiném započatém zpracovávání dodaného zboží, a vad vzniklých přemístěním či vestavěním zboží, vyjma pokud přemístění odpovídá použití k určenému účelu, který vyplývá ze smlouvy;
  3. nepatrných odchylek od barvy, šíře, váhy, úpravy nebo vzhledu. To platí také pro jiné běžné odchylky, ledaže bylo sjednáno dodání přesně podle vzoru;
  4. v případě dodání zboží - obrazu vytištěného na podklad z fotografie dodané kupujícím neodpovídá prodávající za kvalitu a vlastnosti fotografie takto kupujícím dodané, jakož i vady z toho v procesu zhotovení díla plynoucí;
  5. vyplývá-li to z povahy věci.

  Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

 5. Kupující je povinen zboží prohlédnout při převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Případná doporučení Prodávajícího ohledně použití zboží jsou nezávazná.
 6. Prodávající odpovídá za zjevné vady Podnikateli, pokud je Podnikatel oznámí písemně při převzetí zboží v sídle Prodávajícího, pokud je tam přebírá, jinak do 5 dnů po dodání, jestliže je zboží Podnikateli dopravováno. Pokud jde o skrytou vadu, neoznámil-li Podnikatel takovou vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 1 roku po dodání zboží, Prodávající za vadu neodpovídá.
 7. Prodávající odpovídá za zjevné vady Spotřebiteli, pokud je Spotřebitel oznámí Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí zboží, a v případě spotřebního zboží do 24 měsíců od převzetí.  Pokud jde o skrytou vadu, neoznámil-li Spotřebitel takovou vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 24 měsíců po dodání zboží, Prodávající za vadu neodpovídá.
 8. V případě prokazatelné vady zboží a za předpokladu, že Podnikatel sdělí vadu včas ve smyslu výše uvedených ustanovení, má Podnikatel právo na
  1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady či dodáním chybějící věci, nebo
  2. na odstranění vady opravou věci,
 9. přičemž Podnikatel výslovně souhlasí, že volba způsobu odstranění vady náleží pouze Prodávajícímu a Podnikatel nemá volbu tohoto práva. Pokud Prodávající neodstraní vadu jedním z výše uvedených způsobů do 30 dní, je Podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat odpovídající snížení kupní ceny.

 10. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy a za předpokladu, že Spotřebitel sdělí vadu včas ve smyslu výše uvedených ustanovení, má Spotřebitel právo
  1. na odstranění vady dodáním nové věci b